Bơ Đậu Phộng tự nhiên

VỪA GIÒN

VỪA MỊN

Bơ Đậu Phộng tự nhiên vị

NGHỆ

Bơ điều

VỪA GIÒN

VỪA MỊN

Bơ Đậu Phộng 100% tự nhiên

GIÒN GIÒN

MỊN MỊN